Ikonka Význam EMS

Aké sú prínosy zo zavedenia EMS?

Systém EMS sa v podnikovej praxi môže uplatniť len vtedy, ak prínosy z jeho zavedenia, udržiavania a zdokonaľovania prevýšia vynaložené náklady. Získané skúsenosti podnikov dokazujú, že ciele aktivít spojených s budovaním EMS sú širokospektrálne, zasahujú do všetkých oblastí riadenia. Systém organizáciám ponúka nasledujúce príležitosti:

Kedy možno očakávať prvé výsledky?

Aj keď spomínané prínosy majú pre podniky rôzny strategický význam, organizácie musia rešpektovať skutočnosť, že väčšina výhod sa reálne prejaví v strednodobom až dlhodobom horizonte.