Ikonka Výskum 2010

Základné údaje o výskume

Cieľom realizovaného výskumu bolo analyzovať aktuálny stav implementácie systémov EMS v slovenských podnikoch. Výskum bol uskutočnený od 11. 1. 2010 do 11. 2. 2010. Primárne údaje boli získavané priebežne pomocou elektronického dotazníka, ktorý zabezpečil okamžitú spätnú väzbu. Dotazník tvorilo celkom 23 otázok, z toho 17 uzavretých a 6 polouzavretých, kde respondenti mohli popísať svoje skúsenosti alebo vyjadriť svoj názor. Oslovených bolo 398 podnikov so zavedeným systémom EMS prostredníctvom e-mailovej komunikácie, pričom návratnosť dotazníka bola 12 %.

PDF file Výsledky v grafoch.pdf
PDF file Zhrnutie výsledkov.pdf
PDF file Dotazník.pdf