Ikonka ISO 14000

Aký význam má súbor noriem ISO 14000?

Medzinárodné normy ISO 14000 tvoria komplexný systém, ktorý podnikom z celého sveta umožňuje:

Ktoré normy sú pri zavádzaní EMS kľúčové?

Štandardy ISO radu 14 000 sú v súčasnosti v SR reprezentované 22 normami, pričom kľúčovú úlohu pri zavádzaní EMS zohrávajú ISO 14001 a ISO 14004.

STN EN ISO 14001:2004 „Systémy environmentálneho manažérstva – Špecifikácia požiadaviek s návodom na použitie“. Norma špecifikuje iba minimálne požiadavky zavedenia a certifikácie EMS. Jej výhodou je, že organizácia má pri definovaní svojich hraníc voľnosť, normu môže zaviesť buď pre celú organizáciu alebo len pre konkrétne prevádzkové jednotky.

STN EN ISO 14004:2004 „Systémy environmentálneho manažérstva – Všeobecný návod na zásady, systémy a podporné techniky“. Norma bola vypracovaná s cieľom poskytnúť základné informácie o podporných technikách a dodatočný návod týkajúci sa návrhu, vývoja a udržiavania systému EMS. Na rozdiel od ISO 14001, táto norma nie je určená na certifikačné účely.

Aký je postup zavedenia EMS podľa ISO 14001?


>>> Zoznam organizácií so zavedeným EMS podľa ISO 14001 je zverejnený na stránke SAŽP.