Ikonka Certifikácia EMS

Čo je certifikácia?

Vyvrcholením snahy o úspešné zavedenie systému EMS do riadiacich procesov organizácie je certifikácia EMS alebo posúdenie zhody. Ide o nezávislé a odborné posúdenie vlastností vybudovaného systému s deklarovanými predpismi.

Kto je oprávnený udeľovať certifikáty?

Certifikáty môžu udeľovať len certifikačné orgány, odborne spôsobilé subjekty, ktoré majú spôsobilosť potvrdenú na základe akreditácie udelenej národným akreditačným orgánom. Akreditáciu certifikačných orgánov na území Slovenskej republiky vykonáva Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) podľa medzinárodne uznávaných kritérií.

Aký je priebeh certifikácie?

Priebeh certifikačného procesu závisí od konkrétnych podmienok v danej organizácii, pričom každá certifikácia zahŕňa:

Udelenie certifikátu má časovo obmedzenú platnosť. Po uplynutí stanovenej doby musí organizácia znova preukázať funkčnosť a zhodu systému EMS s určenými požiadavkami.


>>> Zoznam certifikačných orgánov, ktoré sú oprávnené certifikovať systémy EMS je uvedený na stránke SNAS.