Ikonka Budovanie EMS

Na čo si dávať pozor?

Budovanie systému EMS je náročný proces, ktorý vyžaduje časové a finančné zdroje i kvalifikovaných ľudí. Aby systém EMS fungoval čo najefektívnejšie, pri jeho budovaní je potrebné rešpektovať nasledujúce požiadavky:

Aký je priebeh budovania EMS?

Ako dlho trvá budovanie EMS?

Celková dĺžka budovania EMS závisí od viacerých faktorov. Malé a stredné podniky zavádzajú systém EMS zvyčajne v časovom intervale do 1 roka, väčšine veľkých podnikov tento proces zaberie dlhšie časové obdobie, zvyčajne však do 2 rokov.

V praxi platí, že jeden zavedený manažérsky systém (napr. QMS, HSMS) značne zjednodušuje a urýchľuje priebeh budovania ďalších požadovaných systémov, nakoľko umožňuje využiť odborné poznatky, overené metódy a postupy budovania systému, štruktúru a obsah dokumentácie, výsledky auditov a projekty vzdelávacích aktivít.

Kde hľadať pomoc?

Pri budovaní systému EMS podľa normy ISO i schémy EMAS je možné využiť služby špecializovanej poradenskej organizácie disponujúcej vedomosťami a praktickými skúsenosťami, čo zvyčajne vedie k urýchleniu a zefektívneniu procesu zavádzania EMS do existujúcich podnikových štruktúr.