Ikonka ISO verzus EMAS

Aké má podnik možnosti?

Vzhľadom na veľkosť podniku a jeho vplyvy na životné prostredie, každá organizácia sa pri zavádzaní systému EMS môže rozhodnúť, či má záujem získať certifikát ISO 14001, alebo dosiahnuť registráciu v schéme EMAS.

V prípade záujmu môže mať podnik EMS zavedený podľa oboch noriem, čo je najprogresívnejšia, ale zároveň i najnáročnejšia alternatíva, ktorá si vyžaduje dostatočné časové, finančné i ľudské zdroje. Z tohto dôvodu sa oba systémy v jednej organizácii uplatňujú len výnimočne.

EMS podľa ISO 14001

Zavedenie systému EMS na základe normy ISO 14001 je pre podnik jednoduchší a aj finančne menej náročný spôsob. Norma má prehľadnú štruktúru prispôsobenú podnikovej praxi a jej veľkou výhodou je všeobecná medzinárodná platnosť.

Navyše organizácia má pri definovaní svojich hraníc voľnosť, lebo normu môže zaviesť buď pre celú organizáciu, alebo len pre konkrétne prevádzkové jednotky. Väčšina slovenských podnikov má zavedený EMS podľa normy ISO 14001.

EMS podľa EMAS

Na druhej strane schéma EMAS predstavuje v súčasnosti najefektívnejší manažérsky nástroj environmentálneho riadenia. Má maximálny aplikačný rozsah, kladie väčší dôraz na zapojenie všetkých zamestnancov do zlepšovania environmentálneho správania sa podniku.

Súčasne kladie vyššie nároky na informačnú databázu, lebo registráciou v schéme EMAS sa organizácia zaväzuje zverejňovať informácie o svojom environmentálnom profile širokej verejnosti. EMAS je prispôsobený predovšetkým pre podmienky malých a stredných podnikov, ktoré sú ťažiskom väčšiny ekonomík v Európe.

EMAS EASY je inovatívny a zjednodušený spôsob implementácie schémy prioritne určený pre malé a stredné podniky. Jeho mottom je: „EMAS za 10 dní, s 10 ľuďmi, na 10 stránkach, v 30 krokoch“.

EMAS easy